//////
You are here: Home >Archive for the ‘Estetyka codzienności’ Category

Hurtownia spożywcza rzeszów

Jedzenie jest bardzo ważnym elementem ludzkiego życia, a na przestrzeni dziejów wiele wydarzeń zależnych było właśnie od niego i jego dostępności. Trudno zresztą się dziwić, wszak to właśnie jedzenie jest czymś, bez czego nie można istnieć. To ono posiada różne smaki i może pieścić podniebienie, ale i również ono może przynieść niesmak, a same służyć jedynie przetrwaniu. Bez żadnych wątpliwości można stwierdzić, że jedzenie w jakiś sposób ukształtowało świat, jakim go obecnie znamy. A gdy chcemy wiedzieć, jakie powinniśmy kupić, by nasz smak został miło nagrodzony, a nasze ciało dostało porcję zdrowia, warto skontaktować się z kimś, kto jest ekspertem w tej dziedzinie. Możemy spróbować zapytać sklepikarza zaopatrującego się w towar tam, gdzie znajduje się hurtownia spożywcza rzeszów. Jeśli okaże się, że nie posiada on odpowiedniej wiedzy w dziedzinie żywności […]

PROPAGOWANIE SZTUKI

Dodam tutaj, że propagowanie sztuki za pomocą perswazji i sugerowania ocen nie przyczynia się w niczym do jej po­znania ani do pobudzenia społecznej wrażliwości poznawczo- -emocjonalnej. Jeżeli wyjaśnimy publiczności, prezentując jej pewne malowidła, na czym polegają osobliwe własności plamy impresjonistycznej i jej funkcja w ogólnej koncepcji tego kie­runku, przyczynimy się do ożywienia i wysubtelnienia jej wrażliwości poznawczo-emocjonalnej a także do lepszego zro­zumienia impresjonizmu. Podobny efekt osiągniemy, tłumacząc publiczności, na czym polega determinacja losowa związku między elementami składowymi jakiejś realizacji awangar­dowej i jakie wywołuje ona efekty w odróżnieniu od deter­minacji opartej na związkach logiczno-przyczynowych.

ROZMAITOŚĆ TRADYCJI

Roz­maitość tradycji artystycznych i ogólno-kulturowych. Wyróżnione, punkty, nie wymagają szczególnych komentarzy. Dodam tylko pewne uwagi uzupełniające do punktu dru- ; giego. Względnie łatwo jest odróżnić symetrię i umiar od cha­rakterystycznej brzydoty. Zadaniem o wiele trudniejszym j jest określenie wzniosłości i dramatyczności w taki sposób, aby stała się jasna zachodząca między nimi różnica. Zwróćmy | jednak uwagę, że wymienione w poprzednich zdaniach war- i tości estetyczne (a także wiele innych) stanowią pewne ogól- j ne kategorie wartości. Poszczególne przedmioty, dzieła sztu­ki lub zdarzenia posiadają owe wartości w ich osobliwym, konkretnym kształcie.

ZGODNIE ZE STANOWISKIEM

Zgodnie ze stanowiskiem pluralistycz- i nym, które przyjmuję, owe „konkretne kształty” wartości  są odrębnymi wartościami. Bowiem wartość estetyczna przed­miotu zależy bardzo ściśle od konkretnych zmysłowych, for­malnych i semantycznych osobliwości cech tego przedmiotu. Dodajmy, że często drobna zmiana jakości przedmiotu powo­duje duże zmiany jego walorów ekspresyjnych. Wymownym przykładem bywają minimalne różnice czysto aktustycznych ] parametrów jakiejś kompozycji w interpretacji różnych dy­rygentów, przynoszące znaczne odrębności w warstwie ekspre­syjnej lub emocjonalnej.

PIĘKNO I CZYN

Estetyka w swej tradycyjnej postaci zdaje się być baśnio­wą krainą, w której szczęśliwie panuje nieskalane interesow­nością piękno, rozkoszą darzące poddanych, przejrzyście zdys­tansowane od innych klas wartości, a główną cnotą jest cnota czystości. Baśń, jaką się przed nami snuje zamknięta jest dla gwałtu, którego źródłem mogłoby być piękno zgwałconej, a co najwyżej odsłania przed nami obraz sceny, na której dokona­ny gwałt funduje piękno dramatu. Tymczasem obraz z teatru życia realnego okazuje się miej­scem nieadekwatnie użytych kategorii i fałszywych postaw.

ZASPOKOJENIE SWYCH POTRZEB

Człowiek potrzebuje mieć także prawo do zaspokojenia swych zachcianek. Gehlen wyraża to paradoksalnie podkreślając, że człowiek posiada „potrzebę potrzeb, które wychodzą poza mi­nimum egzystencji” \ Zdaniem Gehlena doniosłe, kulturotwórcze znaczenie po­siada hiatus, dystans pomiędzy potrzebą a jej zaspokojeniem. Ów hiatus człowiek wypełnia swym działaniem. Działanie, to stanowi nieograniczony proces zapośredniczenia. Podlega ono nieustannej instrumentalizacji. Powstają coraz to inne narzę­dzia pośredniczące w działaniu człowieka, a sam moment za­spokojenia potrzeby ulega nieustannemu przesunięciu, wraz z narodzinami nowych potrzeb, ku wciąż projektowanej przy­szłości.